Герб України


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 9 вересня 2009 р. N 1035
Київ

Про затвердження
Тимчасового порядку прийняття
в експлуатацію закінчених будівництвом
приватних житлових будинків садибного
типу, дачних та садових будинків
з господарськими спорудами і будівлями,
споруджених без дозволу на виконання
будівельних робіт

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010
N 160 ( 160-2010-п ) від 27.01.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного
типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і
будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт,
що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку та будівництва
визначити розмір плати за видачу сертифіката і затвердити порядок
її внесення за погодженням з Всеукраїнською асоціацією сільських
та селищних рад.

3. Установити, що підставою для оформлення права власності на
приватні житлові будинки садибного типу, дачні та садові будинки з
господарськими спорудами і будівлями, споруджені до 5 серпня
1992 р., є висновок про технічний стан будинку (будівлі),
складений бюро технічної інвентаризації за формою ( z0353-10 ),
встановленою Міністерством з питань житлово-комунального
господарства за погодженням з Міністерством регіонального розвитку
та будівництва, і документ, що засвідчує право власності або
користування земельною ділянкою, на якій розташовані зазначені
об’єкти будівництва.

4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити і
затвердити у місячний строк порядок погодження прийняття об’єкта
будівництва в експлуатацію.

5. Ця постанова набирає чинності з 15 жовтня 2009 року.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р. N 1035

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом приватних житлових будинків
садибного типу, дачних та садових будинків
з господарськими спорудами і будівлями,
споруджених без дозволу на виконання
будівельних робіт

1. Цей Тимчасовий порядок встановлює механізм та умови
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних
житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з
господарськими спорудами і будівлями, споруджених забудовниками —
фізичними особами (далі — забудовник) у період з 5 серпня 1992 р.
до 1 січня 2008 р. без дозволу на виконання будівельних робіт
(далі — приватні будівлі), на підставі заяви про прийняття в
експлуатацію, яку подано до 31 грудня 2010 року.

2. Приватні будівлі приймає в експлуатацію інспекція
державного архітектурно-будівельного контролю за місцем їх
розташування відповідно до цього Тимчасового порядку, яка видає
забудовникам на платній основі сертифікат відповідності таких
будівель державним будівельним нормам, стандартам та правилам
(далі — сертифікат) згідно з додатком 1.

3. Для одержання сертифіката забудовник разом із заявою за
формою згідно з додатком 2 подає інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю:

1) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та
садові будинки загальною площею до 200 кв. метрів включно,
кількість надземних поверхів яких не перевищує двох, з
господарськими спорудами і будівлями: { Абзац перший підпункту 1
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 160
( 160-2010-п ) від 27.01.2010 }

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в
експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної
інвентаризації;

2) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та
садові будинки загальною площею до 350 кв. метрів включно з
господарськими спорудами і будівлями: { Абзац перший підпункту 2
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 160
( 160-2010-п ) від 27.01.2010 }

документ, що засвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в
експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної
інвентаризації;

звіт про проведення технічного огляду на відповідність
приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і
правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному
законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва,
складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений
з органом державного пожежного нагляду та державною
санітарно-епідеміологічною службою;

3) на приватні житлові будинки садибного типу, дачні та
садові будинки загальною площею більш як 350 кв. метрів з
господарськими спорудами і будівлями:

документ, що засвідчує право власності чи користування
земельною ділянкою, на якій розташована приватна будівля;

довідку про погодження прийняття приватної будівлі в
експлуатацію, видану на підставі рішення виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради за формою згідно з додатком 3;

технічний паспорт приватної будівлі, виданий бюро технічної
інвентаризації;

звіт про проведення технічного обстеження на відповідність
приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і
правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному
законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва,
складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений
з органом державного пожежного нагляду та державною
санітарно-епідеміологічною службою.

Документи приймаються посадовою особою інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем
розташування приватної будівлі. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

4. Заява разом з документами, що додаються до неї,
реєструється в журналі реєстрації виданих сертифікатів та відмови
у їх видачі, який ведеться за формою згідно з додатком 4.

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
розглядає подані забудовником документи і протягом десяти робочих
днів приймає рішення щодо видачі сертифіката.

5. У разі подання документів не в повному обсязі заява не
розглядається і протягом десяти робочих днів після її реєстрації
повертається забудовнику разом з доданими до неї документами і
вмотивованим обґрунтуванням відмови у видачі сертифіката.

Відмова у видачі сертифіката з інших причин не допускається.

Забудовник може звернутися повторно до інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю лише після подання документів у
повному обсязі.

6. На підставі поданих документів інспекція державного
архітектурно-будівельного контролю приймає рішення про притягнення
забудовника до адміністративної відповідальності за спорудження
приватної будівлі без дозволу на виконання будівельних робіт та
про накладення штрафу в порядку, установленому відповідно до
статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10 ).

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
оформляє сертифікат у день пред’явлення документів про внесення
плати за видачу сертифіката і сплату штрафу. { Абзац другий пункту
6 в редакції Постанови КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

Сертифікат видається посадовою особою інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю в дозвільному центрі за місцем
розташування приватної будівлі. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 90 ( 90-2010-п ) від 27.01.2010 }

7. Датою прийняття приватної будівлі в експлуатацію
вважається дата видачі сертифіката.

8. Забудовник несе відповідальність за достовірність поданих
документів відповідно до законодавства.

Додаток 1
до Порядку

СЕРТИФІКАТ
відповідності державним будівельним нормам,
стандартам та правилам

— — — — — — — — — —
реєстраційний номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
— — — — — — — — — —

Цим сертифікатом ____________________________________________
(найменування органу державного

__________________________________________________________________
архітектурно-будівельного контролю)

засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта _________

__________________________________________________________________
(найменування об’єкта)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження, основні показники об’єкта)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

державним стандартам, будівельним нормам і правилам.

Забудовник об’єкта __________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові

__________________________________________________________________
фізичної особи або фізичної особи — підприємця)

__________________________________________________________________

Дата видачі сертифіката » » 20__ р.

_______________________________ __________ ______________________
(начальник інспекції державного (підпис) (ініціали та прізвище)
архітектурно-будівельного
контролю або його заступник)

М.П.

Додаток 2
до Порядку

Начальнику ___________________________________
(найменування інспекції

______________________________________________
державного архітектурно-будівельного контролю)

______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові забудовника)

______________________________________________

ЗАЯВА

Прошу видати сертифікат відповідності державним стандартам,
будівельним нормам і правилам ____________________________________

__________________________________________________________________
(найменування об’єкта)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження об’єкта)

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт у
___________ році.

Відповідальність за стійкість, міцність, експлуатаційну
надійність, якість використаних будівельних матеріалів, виробів та
конструкцій беру на себе.

————————————————
|______________________________________________|
|(код об’єкта згідно з Державним класифікатором|
| будівель та споруд 018-2000) |
————————————————

До заяви додаються: _________________________________________
(назви документів та кількість аркушів)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

___________________ _________________________
(дата) (підпис)

Підпис гр. ___________________ посвідчую ________________________
(ініціали, прізвище
та підпис посадової
особи)

М.П.

Додаток 3
до Порядку

ДОВІДКА
про погодження прийняття об’єкта
будівництва в експлуатацію

Видана ______________________________________________________
(найменування виконавчого органу сільської,

__________________________________________________________________
селищної, міської ради)

громадянину ______________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, серія та номер паспорта)

_________________________________________________________________,

який зареєстрований за адресою ___________________________________

та постійно проживає за адресою _________________________________,

і є забудовником _________________________________________________
(найменування та місцезнаходження об’єкта)

_________________________________________________________________.

Об’єкт розташований на земельній ділянці загально площею
______ кв. метрів та в межах, визначених _________________________
(у разі наявності

__________________________________________________________________
найменування документа, який підтверджує

__________________________________________________________________
право власності чи користування земельною ділянкою,

_________________________________________________________________.
на якій розташований об’єкт)

Орган _______________________________________________________
(найменування відповідного виконавчого органу

__________________________________________________________________
сільської, селищної, міської ради)

__________________________________________________________________

погоджує прийняття в експлуатацію ________________________________
(найменування

_________________________________________________________________.
та місцезнаходження об’єкта)

Довідка видана для інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю у ________________ області для
видачі сертифіката відповідності.

________________ _______________________________
(дата) (ініціали, прізвище та підпис
посадової особи)

М.П.

Додаток 4
до Порядку

ЖУРНАЛ
реєстрації відповідності та відмови у їх видачі

——————————————————————————
|Порядковий|Дата подання| Прізвище, |Реєстраційний|Дата видачі| Номери |
| номер |забудовником| ім’я, | номер |сертифіката|квитанцій про|
| запису | заяви |по батькові |сертифіката |(відмови у | внесення |
| | | та адреса | | видачі) | плати за |
| | |забудовника | | | видачу |
| | | | | | сертифіката |
| | | | | |відповідності|
| | | | | | та сплату |
| | | | | | штрафу |
——————————————————————————